การสื่อสารและสร้างการ
มีส่วนร่วมกับสังคม

“สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
อย่างเต็มที่เป็น ‘คนเก่งและดี’ ของสังคม”

การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ถือเป็น
ภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจีได้สนับสนุนและเปิดโอกาสเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการสื่อสารและมีส่วนร่วมกับสังคม โดยตระหนักว่าเยาวชนแต่ละคนนั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันสมควรได้รับการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มกำลัง และเชื่อว่าเด็กและเยาวชนนั้นถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

โครงการมหัศจรรย์หนังสือภาพ

การเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กฟัง
เป็นกระบวนการที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง

เด็กและเยาวชนนั้นถือเป็นสิ่งที่มีค่าต่อการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต การพัฒนาเด็กจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย

Young Thai Artist Award รางวัลถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

การประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

พื้นที่แห่งโอกาสสานฝันสร้างศิลปินรุ่นเยาว์เติบโตบนเส้นทาง
สู่การเป็นศิลปินอาชีพกว่า 1 ทศวรรษ