การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

“เราสนับสนุนเด็กไทยให้ก้าวเดิน
ไปสู่ความฝันแห่งการศึกษาที่สำเร็จงดงาม”

การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนตามแนวทางการพัฒนา ‘คน’ ให้เป็น ‘คนเก่งและดี’

จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 36 ปี ที่มูลนิธิเอสซีจีสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน เพราะมูลนิธิเอสซีจีเชื่อว่าการให้ความสนับสนุนทางการศึกษานั้น เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและตรงจุด เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีศักยภาพ พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

SCG Sharing the Dream

ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว
กว่า 77,000 ทุน

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมอบให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

การเรียนอาชีวะ จุดเริ่มต้นที่สดใส
ในการประกอบอาชีพในอนาคต

“อาชีวะฝีมือชน” ผู้ที่เป็นนักคิดและนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ
ในสายวิชาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทย

ทุนบุตรผู้พิทักษ์ป่า

สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของผู้พิทักษ์ป่า
ผู้ซึ่งทำงานหนักและเสี่ยงอันตราย

เพื่อช่วยสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น