การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อความยั่งยืน

“ความรู้ทำให้สังคมพัฒนา จิตอาสาทำให้สังคมน่าอยู่”

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน เป็นภารกิจ
สำคัญของมูลนิธิเอสซีจี

ด้วยภายใต้แนวคิด‘เชื่อมั่นในคุณค่าของคน’ และ ‘ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม’ ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเสมือนสัญญาที่มูลนิธิเอสซีจีมีต่อสังคม โดยเริ่มจากการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคน และสนับสนุนนให้ชุมชนมีความเข้มเเข็งพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงเป็นความมุ่งหวังตัั้งใจของมูลนิธิเอสซีจีในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของสังคม

โครงการปันโอกาส วาดอนาคต

50% ของพนักงานเอสซีจี ได้ร่วมสร้างรอยยิ้ม
ความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวไทย

ส่งเสริมให้พนักงานเอสซีจีใช้ความรู้ความสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อสังคม และประเทศชาติ

โครงการค่ายอาสาพัฒนา

กว่า 30 ปี ที่พนักงานเอสซีจี ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ออกค่ายอาสา สร้างอาคารเรียน

ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการช่วยเหลือและตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม

โครงการเยาวชน คนทำดี

เยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความคิดสร้างสรรค์พร้อมสร้างประโยชน์แก่สังคม

ส่งเสริมให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน
มาแสดงออกในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการกองทุนสัมมาชีพ

6 กองทุน
หมุนเวียน ใน 8 พื้นที่

มูลนิธิเอสซีจีเห็นโอกาสของเยาวชนที่เรียนจบอาชีวศึกษา
ได้พัฒนาฝีมือเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อช่องทางการสร้างอาชีพ

โครงการต้นกล้าชุมชน

‘นักพัฒนารุ่นใหม่’ เป็นกำลังสำคัญ
ในการดูแลและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

มูลนิธิเอสซีจีปรารถนาที่จะสร้างคนรุ่นใหม่
ให้ทำงานรับใช้ภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง

โครงการช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ

การช่วยเหลือบนพื้นฐานของคุณธรรม
เป็นความเอื้ออาทรระหว่างกันในฐานะคนไทยด้วยกัน

เป็นความเอื้ออาทรระหว่างกันในฐานะคนไทยด้วยกัน
การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง

สร้างห้องน้ำไปแล้วกว่า31 หลัง
ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

สนับสนุนการก่อสร้างห้องน้ำให้แก่โรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนหรือมีสภาพทรุดโทรม