ทีมมูลนิธิเอสซีจี

สุวิมล จิวาลักษณ์
กรรมการและผู้จัดการ

ภรัณยุ จุฑาสันติกุล
ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการอาวุโส

วลัยรัตน์ ประภากมล
ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

ชุติพันธ์ เสริมสวัสดิ์ศรี
ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

พีรดนย์ ทองแท้
ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการ

อรพร สถิรกุล
ผู้จัดการธุรการสำนักงาน

สุทธินุช กาญจนะวณิชย์
ผู้จัดการโครงการ

ฉัตรรพี เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ผู้จัดการโครงการ

ทองกร ทัศนียะเวช
ผู้จัดการโครงการ

ปาจรีย์ พืชสะกะ
ผู้จัดการโครงการ

เขมณัฏฐ์ พัฒนเมธาวัฒน์
ผู้จัดการโครงการ

เทียนวรรณ ชิรเวทย์
ผู้จัดการโครงการ

กัณณพงศ์ บรรดาศักดิ์
ผู้จัดการโครงการ

มณฑารพ ป้อมแก้ว
ผู้จัดการโครงการ

จีรานุช ช่อเกตุ
ผู้จัดการโครงการ

ณัฐธิดา ดำรงศักดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ